Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

REMONT OŚWIETLENIA BAZY AUTOBUSÓW TPBUS - ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka TPBUS zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania remontu oświetlenia bazy autobusów spółki TPBUS zlokalizowanej w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Rokietnickiej 23.

Opis przedmiotu prac, skrócona specyfikacja,  wzór umowy i druk ofertowy stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowane firmy zapraszamy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze dostawcy autobusu niskopodłogowego

OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU MIEJSKIEGO NISKOPODŁOGOWEGO

Spółka TPBUS zaprasza zainteresowanych do składania ofert sprzedaży używanego autobusu niskopodłogowego do komunikacji miejskiej.

 

 1. Przedmiotem oferty jest zakup i dostawa 1 szt. używanego dwunastometrowego niskopodłogowego autobusu miejskiego, którego szczegółowy opis techniczny został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta może dotyczyć autobusu, który został wyprodukowany w 2010 roku z przebiegiem nie większy niż 300 tys. km Autobus nie może być uszkodzony.

 2. Oferowany autobus ma być pomalowany w barwach spółki TPBUS według wzoru który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 3. Oferowany autobus winien być marki MAN, SOLARIS lub MERCEDES. Wybór Zamawiającego co do marki oferowanych autobusów podyktowany jest względami technicznymi, technologicznymi i serwisowymi.

 4. Oferowany autobus winien spełniać, wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), warunkujące dopuszczenie do ruchu.

 5. Oferowany autobus winien spełniać wymagania dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 20. listopada 2001 roku, odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 miejsc siedzących poza siedzeniem kierowcy.

 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od daty złożenia oferty, chyba ze uzyska pisemną zgodę zamawiającego na dostawę w innym terminie.

 7. Miejscem realizacji zamówienia (dostawy) jest siedziba Zamawiającego, mieszcząca się przy ul. Rokietnickiej 23 w Tarnowie Podgórnym. Szczegółowe warunki realizacji dostawy autobusu są określone postanowieniami umowy, której treść zawarta zostanie w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 8. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 34 12 14 00 – 5 autobusy niskopodłogowe.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego oferowanego pojazdu a Dostawca udostępni w tym celu kanał najazdowy lub podnośnik kolumnowy.

  SKŁADANIE OFERT

 1. Ofert należy składać w terminie do 9 października 2015 roku drogą elektroniczną na adres info@tpbus.com.pl lub w sekretariacie spółki do godziny 15:00.

 2. W dniu 12 października na stronie internetowej BIP spółki TPBUS zostanie umieszczona lista Oferentów wraz z ceną i marką oferowanego autobusu.

  KRYTERIUM WYBORU

  100% - cena oferowanego autobusu.

REMONT BIUR DZIAŁU PRZEWOZÓW I DYSPOZYTORNI

Spółka TPBUS zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych działu przewozów.

Opis techniczny, rysunki techniczne oraz formularze ofertowe stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z załącznikami oferta obejmuje tylko koszt robocizny. Spółka TPBUS zastrzega sobie prawo do zakupu wszystkich niezbędnych materiałów we własnym zakresie, a szczególnie stolarki drzwiowej, płytek ceramicznych, wykładzin podłogowych, białego montażu i oświetlenia.

Prace związane z instalacją elektryczną i wodno-kanalizacyjną zostaną wykonane przez podmioty stale współpracujące z naszą spółką, które wykonywały wcześniejsze wersje tych instalacji.

Ofert należy przesyłać drogą mailową lub składać osobiście w sekretariacie spółki do dnia 10 kwietnia 2015 roku do godziny 15:00.

Kryterium wyboru - najniższa cena robocizny 80%               termin wykonania 20%.

Zleceniodawca zakłada maksymalny czas wykonania wszystkich prac 20 dni roboczych od momentu przekazania miejsca remontu wykonawcy.

Kontakt dla oferentów:

info@tpbus.com.pl

61 81 46 792/3

Waldemar Wereszczyński TPBUS Tarnowo Podgórne

LEASING AUTOBUS - ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka TPBUS zaprasza zainteresowane instytucje finansowe do składania ofert na obsługę w ramach leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowego autobusu miejskiego marki Solaris Urbino 12.

Pojazd będzie nabyty na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień sektorowych.                                                           

Informacje dla oferentów:

 1. Wartość przedmiotu leasingu netto 853.000,00 PLN.
 2. Wysokość czynszu inicjalnego 15% wartości netto.
 3. Okres leasingu 60 miesięcy.
 4. Wartość wykupu przedmiotu leasingu 15% wartości netto.

Informacja dodatkowa dla oferentów.

Producent nie daje gwarancji wykupu przedmiotu leasingu.

Oferty można przesyłać drogą listową lub elektroniczną na adres zarzad@tpbus.com.pl w terminie do 5 marca 2015 roku do godziny 11:00.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZOSTANIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE BIB O GODZ. 12:00.

O wyborze oferty decyduje najniższy całkowity koszt leasingu.

Osoba do kontaktu: Waldemar Wereszczyński tel. 61 81 46 792