Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z autobusów - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z autobusów

TPBUS Regulamin korzystania z autobusów

Regulamin korzystania z autobusów obowiązujący od 1 stycznia 2010r.
Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.

 

1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 • Inwalidzi wojenni
 • Dzieci do lat czterech
 • Osoby od 70-go roku życia (decyduje rok urodzenia)
 • Niewidomi z osobą towarzyszącą
 • Głuchoniemi z osobą towarzyszącą
 • Uczniowie szkół specjalnych z opiekunem
 • Inwalidzi I grupy z opiekunem
 • Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna w wieku od 5 do 18 lat i nie objęta obowiązkiem szkolnym

2. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 • dzieci powyżej 4 lat, młodzież szkolna i studenci
 • młodzież szkolna nie objęta obowiązkiem szkolnym
 • emeryci i renciści

3. Osoby wymienione w pkt. 1 i 2 mogą korzystać z ulg jeżeli posiadają dokumenty potwierdzające ich uprawnienia:

 • emeryt - legitymacja emeryta
 • rencista - legitymacja i ostatni odcinek renty
 • uczniowie i studenci - legitymacja

 4. W autobusach spółki "TPBUS" obowiązuje zakaz:

 • przewożenia psów bez kagańca
 • przewożenia butli gazowych i materiałów łatwopalnych
 • przewożenia rowerów, mebli, sprzętu "AGD"
 • palenia tytoniu, zaśmiecania i niszczenia autobusów
 • spożywania posiłków i napojów alkoholowych

 

5. OPŁATY DODATKOWE

 • Opłata za psa i/lub bagaż według cennika.
 • Pod pojęciem bagażu podręcznego należy rozumieć teczkę, torebkę, siatkę, tornister, plecak szkolny.
 • Na terenie gminy Duszniki obowiązują opłaty dodatkowe za przewóz bagażu, psa, wózka dziecięcego (z wyjątkiem psa przewodnika, wózka inwalidzkiego, bagażu podręcznego) w wysokości ceny biletu jednorazowego ulgowego "B".

 6. Na terenie gminy Duszniki obowiązuje wchodzenie do autobusu tylko przednimi drzwiami.

 7. Osoba korzystająca z autobusów spółki "TPBUS" zobowiązana jest do posiadania ważnego biletu na przejazd.

 8. Bilet jednorazowy zakupiony w punkcie sprzedaży należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu. Na terenie gminy Duszniki pasażerowie zobowiązani są zaraz po wejściu do autobusu nabyć bilet jednorazowy u kierowcy.  Pasażerowi nie wolno odstępować biletu innej osobie.

 

9. Pasażer posiadający bilet miesięczny zobowiązany jest do okazania go kierowcy zaraz po wejściu do autobusu.
Bilet miesięczny niepodpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem jest nieważny - dane zawarte na bilecie muszą być zgodne z dowodem tożsamości.

10. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdu w określonych strefach.

11. Bilety, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane lub nieczytelne, zniszczone lub nieważne, podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.

12. Kontrola w autobusach spółki "TPBUS".

Do kontroli biletów upoważnieni są:

 • pracownicy spółki "TRANS KONTROL s.c." Poznań, os. B. Chrobrego 41 D, tel. 61 656 21 15, fax 61 656 21 16   http://www.transkontrol.pl
 • wyznaczeni pracownicy spółki "TPBUS".
 • funkcjonariusze Straży Gminnej Tarnowa Podgórnego.


Sposób przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Wysokość opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub z biletem nieważnym podaje załącznik nr 1 do regulaminu (taryfa opłat).

13. Odwołania i skargi dotyczące kontroli biletów w autobusach "TPBUS" należy składać w siedzibie firmy kontrolującej oraz do wiadomości przewoźnika, w ciągu 14 dni od daty powstania zdarzenia.

14. Prezes "TPBUS" przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek i piątek w godz. od 13:00
do 15:00.

Reklamacje należy składać w sekretariacie spółki lub listownie na adres "TPBUS", ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 

Anonimy nie będą rozpatrywane.

15. Przepisy dodatkowe dotyczące dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Tarnowo Podgórne.
a) Bilet miesięczny szkolny o nominale "S" uprawnia do przejazdów do szkoły i na zajęcia poza lekcyjne w wolne soboty.
b) Bilet miesięczny szkolny "S" jest nieważny w niedziele i święta.
c) Bilet miesięczny szkolny "S" nie podpisany jest nieważny.

 

ZARZĄD
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS".

 


 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 01.03.2008r.

 

 

Zasady prowadzenia kontroli biletów.
Załącznik nr 2 do Reglaminu korzystania z autobusów

1. Kontroler przystępujący do kontroli biletowej i w trakcie jej prowadzenia, musi posiadać przypięty w dobrze widocznym dla pasażera miejscu identyfikator. Identyfikator nie może być trzymany w ręce. W wypadku przeprowadzania kontroli przez funkcjonariusza Straży Gminnej jego identyfikator służbowy zastępuje identyfikator, o którym mowa wyżej.

2. Kontrola musi być prowadzona w zespołach przynajmniej dwuosobowych upoważnionych kontrolerów.

3. Wygląd kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli musi być schludny, a sposób wykonywania kontroli kulturalny.

4. Zabrania się prowadzenia kontroli biletowej przez kontrolerów będących w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku postawienia przez pasażera zarzutu nietrzeźwości, należy zaproponować rozstrzygnięcie tego problemu przez najbliższego przedstawiciela przewoźnika, względnie w siedzibie pracodawcy kontrolera - spółce Trans Kontrol, a gdy kontrolującym jest pracownik przewoźnika albo funkcjonariusz Straży Gminnej przez jego bezpośredniego przełożonego.

5. Stosowanie bezpośredniego przymusu fizycznego w stosunku do pasażera, przez kontrolera nie będącego funkcjonariuszem Straży Gminnej, jest zabronione. Pasażerowi, który nie posiada biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej i okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, można utrudnić opuszczenie pojazdu, w celu dowiezienia go do najbliższego posterunku funkcjonariuszy policji lub Straży Gminnej.

6. Kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu, a pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli kasować bilety i nie wykazują takiego zamiaru.

7. Rozpoczęcie kontroli należy uzgodnić z prowadzącym pojazd, który na życzenie kontrolera zablokuje kasowniki.
- Kontroler ogłasza początek kontroli mówiąc głośno i wyraźnie: "Dzień dobry (Dobry wieczór), proszę przygotować bilety do kontroli".
- W przypadku wyposażenia pojazdu w odpowiednią instalację zapowiedź kontroli zostanie wygłoszona przez komputer pokładowy w trakcie blokady kasowników.

8. Prowadzenie kontroli bez zablokowania kasowników jest niedozwolone.

9. Kontrola ważności skasowanych biletów jednorazowych, polega na porównaniu wydruku kasownika na bilecie pasażera z wydrukiem na bilecie kontrolnym i sprawdzeniu czy ważność biletu jest zgodna ze strefą biletową.

10. W przypadku biletów okresowych obowiązuje pasażera wpisanie na bilecie imienia i nazwiska zgodnego z dokumentem tożsamości.

 

ZARZĄD
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS".