Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Wynik finansowy - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

W roku 2021 spółka TPBUS wykazała zysk bilansowy w wysokości  

+ 152.027,33 zł .

Na podstawie Uchwały nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 2 czerwca 2022 roku

zysk będzie przekazany na fundusz zapasowy spółki.

 

 

poz.

nazwa pozycji w RZiS.

wartość

A

Przychody netto ze sprzedaży

15 291 317,76

B

Koszty działalności operacyjnej

15 917 771,03

C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

- 626 453,27

D

Pozostałe przychody operacyjne

1 070 489,83

E

Pozostałe koszty operacyjne

151 626,85

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

292 409,71

G

Przychody finansowe

0,00

H

Koszty finansowe

240 492,97

I

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

51 916,74

J

Podatek dochodowy

- 100 110,59

K

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

0,00

L

Zysk (strata) netto (I-J-K)

152 027,33