1. Grunty (działka) .............................   848 535,01 zł. ( w 2016 -  474.333,01 zł.)

  2. Budynki i obiekty inżynieryjne ...... 1 902 576,25 zł. ( w 2016 - 1 982 374,97 zł.)

  3. urządzenia techniczne i maszyny     114 650,12 zł. ( w 2016 - 144 485,27 zł.)

  4. środki transportu ..........................2 423 483,81 zł. ( w 2016 - 1 974 895,57 zł.)

  5. inne środki trwałe ..........................  464 606,45 zł. (w 2016 - 482 234.66 zł.)

  6. środki trwałe w budowie ...............  142 582,58 zł. (w 2016 - 227 202,00 zł.)

 Kapitał założycielski spółki wynosił na koniec roku 5.850.000,00 złotych.

Kapitał dzieli się na 5.850 udziałów po 1.000,00 złotych każdy.

Wszystkie udziały spółki posiada Gmina Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników odbytego 16 maja 2018 roku.