Komunikacja Gminy tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

MAJĄTEK SPÓŁKI - Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.

Wartość majątku trwałego firmy na koniec 2022 roku wyniosła 17 399 548,12 zł.  Poniżej specyfikacja wartościowa majątku firmy:

  1. Grunty (działka) .........…….........….. 1.901.023,49 zł.  

  2. Budynki i obiekty inżynieryjne …..... 9.746.090,75 zł. 

  3. Urządzenia techniczne i maszyny .....  449.639,97 zł.  

  4. Środki transportu ............………...... 4.742.384,21 zł.  

  5. Inne środki trwałe ............…..........     62.494,20 zł.  

  6. Środki trwałe w budowie ...............    497.915,50 zł.  

    Kapitał założycielski spółki wynosił na koniec roku 6.600.000,00 złotych. Kapitał dzieli się na 6.600 udziałów po 1.000,00 złotych każdy. Wszystkie udziały spółki posiada Gmina Tarnowo Podgórne.