1. Grunty (działka) .......................................     474.333,01 zł. (tak samo jak 2015)

  2. Budynki i obiekty inżynieryjne ....................  1 982 374,97 zł. (w 2015 2.062.174,01 zł.)

  3. urządzenia techniczne i maszyny ................    144 485,27 . (w 2015 107.364,01 zł.)

  4. środki transportu ......................................  1 974 895,57 zł. ( w 2015 1.956.389,27 zł.)

  5. inne środki trwałe .........................................  482 234.66 zł. (w 2015 49.848,74 zł.)

  6. środki trwałe w budowie ............................    227 202,00 zł. (w 2015 109.392,00 zł.)

 Kapitał założycielski spółki wynosił na koniec roku 5.050.000,00 złotych.

Kapitał dzieli się na 5.050 udziałów po 1.000,00 złotych każdy.

Wszystkie udziały spółki posiada Gmina Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników odbytego 28 czerwca 2017 roku.