1. Grunty (działka) .......................................     474.333,01 zł. (tak samo jak 2014)

  2. Budynki i obiekty inżynieryjne .................... 2.062.174,01 zł. (w 2014 2.006.208,06 zł.)

  3. urządzenia techniczne i maszyny ................    107.364,01 . (w 2014 68.888,02 zł.)

  4. środki transportu ...................................... 1.956.389,27 zł. ( w 2014 1.281.366,80 zł.)

  5. inne środki trwałe .........................................  49.848,74 zł. (w 2014 38.506,49 zł.)

  6. środki trwałe w budowie ............................    109.392,00 zł. (w 2014 146.938,10 zł.)

 Kapitał założycielski spółki wynosił na koniec roku 4.800.000,00 złotych.

Kapitał dzieli się na 4.800 udziałów po 1.000,00 złotych każdy.

Wszystkie udziały spółki posiada Gmina Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników odbytego 25 maja 2016 roku.